بیت کوین چیست ؟
ارز دیجتال
خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
اخبار پزشکی سلامت
 دوربين مداربسته در تبريز دوربين مداربسته در تبريز .

دوربين مداربسته در تبريز

معرفي خدمات ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺪاﻓﺰار ﺳﯿﺴـﺘﻢ

ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺪاﻓﺰار ﺳﯿﺴـﺘﻢ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ۱۳۹۳ كليه محصولات شركت ورتينا را با دو ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.يكي از خدمات شركت ديدافزار دوربين مداربسته در تبريز مي باشد. ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮔﻠﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪي اﻋﺘﺒﺎر دارد. اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ۳ دﯾﺪاﻓﺰار ﻓﻘـﻂ ﺑﺎ ﻫﻮﻟـﻮﮔﺮام ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴــﯿﺎري از ﻣـﺮاﮐﺰ ﻣـﻬﻢ ﮐﺸــﻮر ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﺗـﺎﺳـﯿﺲ دﻓـﺘﺮ ﺧﺪﻣـﺎت ﭘــﺲ از ﻓـﺮوش ﺧـﻮد ﻫـﻤﯿﺸـــﻪ ﭘﺎﺳـﺨــﮕﻮي ﻧـﯿـﺎز ﻣﺸـــﺘﺮﯾﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. واﺣﺪ ﺧﺪﻣـﺎت ﭘـﺲ، ﻧﻤـﺎﯾـﻨﺪه ﻓـﻌـﺎل در ﺳـﻄـﺢ ﮐﺸـــﻮر ۱۰۰ ازﻓـﺮوش ﺑـﺎ ﺑـﺮﺧﻮرداري از ﺑـﯿﺶ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗـﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧـﻤـﻮده ﮐﻪ ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ﺗﺠﻬﯿـﺰات را در ﮐﻤﺘــﺮﯾﻦ زﻣـﺎن، ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎﯾـﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﺳـﺖ، ﻣـﻤـﮑﻦ ﻋﯿـﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌـﻤﯿﺮ ﻧـﻤﺎﯾـﺪ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿـﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﭘـﺎﯾـﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

 عكس ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺪاﻓﺰار ﺳﯿﺴـﺘﻢ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ورﺗﯿﻨﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را از ﺳﺎل ۲۰۰۸ در كشور انگليس ثبت و  ﺑﺎ داﺷـــﺘﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺠﺮب ﺧﻼق و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﺪف ﺧﻮد را، اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ، آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺧﻂ ﻣﺸﯽ وﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي روز ﺟﻬﺎن را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ، از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺳــﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳـﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴـﺘﺮده اي در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎي، ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ، ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻮگ و ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ورﺗﯿـﻨﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺎﯾـﮏ وﯾـﮋن ﺗﻮﻟـﯿﺪ و در ﮐﺸــﻮر ﭼﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ۲۰۰۱ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن در ﺳﺎل، ﻣﯿﺸـﻮد ﺧﯿﻠﯽ زود ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﺑﺪﺳــــﺖ آورد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴـﺖ ۲۰۱۵ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﮐﻤـﭙﺎﻧﯽ در راﺳــﺘﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺧـﻮد ارﺗﺒـﺎﻃـﺎت ﮔﺴـﺘﺮده اي ﻗﻄﻌﺎت، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑـﺮد،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ۳۵۰ ﺑﺎ ﭘـﺲ ﻣـﯽ ﺗﻮان ارﺗـﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤـﭙـﺎﻧﯽ ورﺗﯿـﻨﺎ را، ﺳﻨﺴـﻮر ﻫﺎي ﻣﺨــﺘﻠﻒ و …دارد، ارﺗـﺒـﺎط ﺑﺎ ﻗـﻄـﺐ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣـﻔﺎﻇـﺘﯽ و ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ داﻧﺴت.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ورﺗﯿﻨﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎ و ﺑﺎ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻟـﺎت زﯾﻤﻨﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ SMT ﻣﺤﺼـﻮﻻت اﯾـﻦ ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ در ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ، دﻗﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ، اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ورﺗﯿﻨﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﻣﯿﮕﺮدد، رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻇﺮاﻓﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴـﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي و اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺼــــﻮﻻت NETWORK و HD-TVI رﮐـﻮردر ﺑﺎ ﺗﮑـﻨﻮﻟـﻮژي ﻫـﺎي، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿـﻂ ﻫﺎي اﺳﯿﺪي، ﺣـﺮارﺗﯽ، ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﭘـﺎﻧـﺎروﻣﺎ ﮐﯿـﺒـﻮردﻫﺎ و ﺳـﻮﺋــﯿﭻ ﻫﺎ، (ANPR) ﺳـﯿـﺴــﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓـﯿــﮑﯽ ﻫﻮﺷـﻤـﻨـﺪ ﺑﺎ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗـﻤـﺎﻣـﯽ ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎ ViewNet 3500 Plus ﻫﻤـﭽـﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺷﺎره ﮐﺮد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۰۹:۲۲ توسط:صمد عليزاده موضوع: